Konstrukcje geodezyjne i metody wyznaczania współrzędnych

 

Podstawowym założeniem związanym z wykonywaniem pomiarów geodezyjnych jest opracowanie rzeźby terenu celem wykonania opracowania kartograficznego w postaci map ewidencyjnych, topograficznych etc., które mogą posłużyć późniejszej adaptacji terenów niezurbanizowanych, aby móc je wykorzystać w sposób potencjalnie użyteczny adekwatny do założeń Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

Wyznaczanie współrzędnych punktów pomiarowych

pomiary geodezyjneW geodezji wyróżniamy kilka podstawowych rodzajów pomiarów, spośród których możemy wyróżnić szczegółowe pomiary sytuacyjno- wysokościowe, prace związane z zamierzaniem punktów osnowy geodezyjnej grawimetrycznej i magnetycznej,  pomiary realizacyjne w trakcie obsługi inwestycji budowlanych oraz pomiary inwentaryzacyjne po zakończeniu budowy. Najczęściej wykorzystywanymi konstrukcjami w trakcie prac jakimi są pomiary geodezyjne są wcięcia kątowe wstecz oraz ciągi poligonowe z jednostronnym lub obustronnym nawiązaniem. Dzięki punktom, odniesienia takim jak repery, czyli punkty osnowy posiadające wcześniej zamierzone współrzędne w układzie krajowym oraz lokalnym można w prosty sposób wyznaczyć wartości X, Y, H wytyczanych punktów. Tego typu obliczenia możemy wykonać metodą biegunową, polegającą na obliczeniu różnic pomiędzy azymutem nawiązania oraz odłożonej odległości lub metodą ortogonalną (domiarów prostokątnych).

W trakcie wykonywania obliczeń niezbędnych do późniejszego wykonania prac w terenie musimy pamiętać, że geodezyjny układ współrzędnych jest odwrotny w stosunku do matematycznego i tak rzędna X ułożona jest w pionie, natomiast odcięta Y- w poziomie. Poszczególne ćwiartki geodezyjnego układu współrzędnych określają także wartości przyrostów i sposób wyznaczenia azymutu boku w danej konstrukcji, które otrzymujemy w wyniku obliczenia różnic pomiędzy określonymi współrzędnymi punktów.