kancelaria patentowa

Polska kancelaria patentowa

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej został założony 28 grudnia 1918 roku na mocy porozumienia związanego z Konwencją Paryską.

Kancelaria patentowa i ustawodawstwo krajowe

kancelaria patentowaW 1919 roku Polska przystąpiła do międzynarodowej współpracy, godząc się jednocześnie na postanowienia tego dekretu. W 1924 roku dokonano pierwszej rejestracji znaku towarowego i zgłoszenia pierwszego patentu. Miało to odpowiednio miejsce 11 i 24 kwietnia. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej realizuje zadania w związku z udzielaniem ochrony prawnej na przedmioty własności przemysłowej, gromadzenie i udostępnianie dokumentacji i literatury patentowej, a także współtworzenie i popularyzację zasad ochrony własności przemysłowej. Kancelaria Patentowa swoje działania opiera na ustawodawstwu krajowemu dla zgłoszeń wnoszących bezpośrednio do UPRP i porozumienia międzynarodowego. Rzecznik Patentowy realizuje porozumienia międzynarodowe zgodnie ze zgłoszeniem wynalazków i wzorów użytkowych w trybie Układu o współpracy patentowej, dla zgłoszeń wynalazków w trybie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, dla zgłoszeń znaków towarowych w trybie Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków i Protokołu do tego Porozumienia. W skład polskiej Kancelarii Patentowej wchodzi czterech członków: prezes Alicja Adamczak, zastępca prezesa Andrzej Pyrża, zastępca prezesa Sławomir Wachowicz i dyrektor generalny Monika Więckowska. To właśnie te osoby decydują w dużej mierze o przyznawaniu patentów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Do ich zadań należy także rozpatrywanie różnorakich wniosków. Odpowiadają oni za zgłoszenie znaku towarowego czy badanie patentowe. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej to centralny organ administracji rządowej, którego podstawowym zadaniem jest udzielanie praw wyłącznych na przedmioty ochrony własności przemysłowej – w tym na Ustawie o „prawie własności przemysłowej”.

Większość informacji rozpowszechnianych przez Kancelarie Patentowa publikowanych jest w Internecie – tym samym bardzo wiele osób może mieć dostęp do tych informacji.